Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

miércoles, 3 de mayo de 2017

KURUSU TAPE (3 DE MAYO: DÍA DE LA CRUZ)

KURUSU TAPE
Ohai: David Galeano Olivera
I
Voi apu'â
Aha amba'apo
Ha péina ajevývo
Nderehe amaña
Reime jepiguáicha
Tapemi yképe
Ha cheakâme ou
Ha'eha nde ára
Mayma jaikuaáva
Kurusu arete
Mba'e guasuete
Ára tuichaite
Hetaite hendápe
Ojejapohápe
Mba'e porâitéva...
Kurusu jegua.
Hese omano
Ñande Ru ra'y
Kuimba'e guasu
Ijojaha'ŷva
Hesukirito
Ko arapy jára
Ipu'akapáva
Opaite mba'ére.II
Ne añomi reime
Ku tape yképe
Remomandu'a
Tapicha mano
Upépe ojehúva.
Ka'arupytû
Ahasa nde ypy rupi,
Vaicha cherenói
Ha añemboja,
Ha ñesûpehême
Mbeguekatumi
Che ñembo'emi
Tupâme ahupi
Hi'âite ohendu
Ha toity nde ári
Ijehovasa,
Tanemyenyhê
Py'aguapymígui.
Nderehe amaña
Kurusu hûmi
Ao morotî
Nderehe ojuasa
Ha nembojegua.
Ajere amaña
Ha upeichahágui
Che resahomi
Ha ajuhu upépe
Tataindy pague.
Pya'e amyendy
-Kuarahy oñemívo-
Ombohesape
Upe ne renda.
Apu'â ha aha
Añandu hory
Che korasômi.
Hi'âiténgo chéve
Upépe omanóva
Pytu'u añete
Ohupytymi...

ooo000ooo

No hay comentarios: