Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

domingo, 30 de diciembre de 2012

MBOKAJA

MBOKAJA
Ohai: David Galeano Olivera
I
Mbojaka,
Yvýgui resêva
Rembojeguakávo Paraguay retâ
Jaha jahahápe
Ñu, ka’aguy, yvyty rupi
Ne ra’ânga jahecha
Rejupi yvate gotyo
Vaicha reĝuahêtava yvága rokême
Po’i, puku, repu’â
Rejehechauka ko yvy ape ári
Ndaipóri Tupâ remimoîngue apytépe
Ndehegui ojekuaavéva Guarani retâme
Mbojaka,
Yvýgui resêva
Rembojeguakávo Paraguay retâ
II
Mbokaja,
Tupâ remimoîngue
Rejehayhuetéva
Nde retére oîva
Oîetehaguéicha ojepurupa
Mboja’opyre ndepuru hikuái óga yke
Ha upépe mbokaja yguépema rejekuaa.
Nde a hi’aju vove
Ho’ávo yvýpe tembi’u porâ
Omohyĝuatâva ava ha mymbápe
Ko’ápe ha pépe jahecha yvypóra
Kyre’ŷ ojokáva nde a porâite ha iku’ipyrévo
Ichugui oiko, sa’ive javérô, chipa mbokaja
Ỹrô avei ka’ay he’ême nandejojahái
Nde ha’égui, mbokaja ku’i, tesâi me’êha.
Nde rogue katu
Mymba rembi’u ojecharamóva
Ha upéicha avei oî nde rogue oipurúva
Ojapo haĝua inimbomimi
Ha uperiremínte oiko ichugui tekove ao
Upéichako nde…
Mbokaja,
Tupâ remimoîngue
Rejehayhuetéva
III
Mbokaja,
Nde poty sa’yju oañuâmba ko ñane retâ
Ha hyakuânguépe omombe’u
Oĝuahêmaha Tupâra’y ára
Tuichaite mba’e ñande rekoha
Hetaite mba’e iporâporâva upépe oî
Umíva apytépe, ijojaha’ŷva, mbokaja ryakuâ
Mitâ, kakuaa, oîmihaguéicha
Ohekajoa, itajurôguáicha, umi nde poty
Ha omohenda, jeguakárô, oga’i marangatúpe
Ohenonde’ávo Tupâra’y, Hesukirito, arareñoiha
Upépe reime ka’avove’i, pakova,
Sandia ha merô ndive ha oñondive
Pemoherakuâ mba’e guasuete oikopotaitéva
ha ombohorýva mayma rekove.
Nde rupive ko ñane retâme opavavete oikuaa
Araka’etépa hína oguejyjey ko yvy ape ári
Ku Ipu’akapáva, vy’apavê jára, ombopiro’ýva ñane korasô
Mbokaja,
Nde poty sa’yju oañuâmba ko ñane retâ
Ha hyakuânguépe omombe’u
Oĝuahêmaha Tupâra’y ára

No hay comentarios: