Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

martes, 14 de marzo de 2017

ARAROGUEKÚI

ARAROGUEKÚI
Ohai: David Galeano Olivera
I
Okúi, okukúi
Yvyra rogue.
Mbeguekatumíme
Ára iñambue 
Ho'ysãvymive ha
Ijarai.
Ára mbykyve
Ára hovasy
Ára ikane'õ
Péicha oike ohóvo
Araroguekúi.II
Ára iko'êvo
Ka'ay iróva
Ohenonde'a
Kuarahy resê
Ogaygua opáy 
Ha pya'e oja
Tatami oīháme 
Oñemboaturu
Ha ipo oipyso
Tata aku ári.
Rambosa rire 
Kakuaáva oho
Imba'apohápe
Ha asaje rire
Hógape ojevývo
Oguapy okaru
Tembi'u akumíva.
Péicha ohasa
Ára apatî
Ha iñipytûvo
Tapicha maymáva
Ógape ijaty.
Tatami jerére
Oiko jejuhu
Ka'ay he'ê
Ha mbeju akumi
Ou ha oho
Ha omohyğuatã 
Maymáva py'a.
Mitãita ohendu
Káso mombe'u
Ha jeroviaita 
Omoañetéva
Paraguay reko

III
Péicha oike ohóvo Araroguekúi.
Okápe hayvi
Ha ho'ysãvy
Ha óga ryepýpe
Haku vevúimi.
Ára mbykyve
Ára hovasy
Ára ikane'õ
Araroguekúi
Oñemomba'e
Ñande rekoháre.

ooo000ooo
No hay comentarios: