Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

sábado, 1 de abril de 2017

RODRIGO QUINTANA OÑEMBOGUE (31-03-17)

RODRIGO OÑEMBOGUE (31-03-17)
Ohai: David Galeano Olivera
I
Oúkuri La Colmena-gui
Ohenduka haĝua hemiandu
Ojapohaguéicha heta mitârusu
Oipotáva Paraguay iporâvéva.
Rodrigo ndoúikuri omano haĝua,
Ha'éngo oúnte teko porâve rekávo.


II
Rodrigo-ngo ipyahu gueterei
Hekove potî ha ipy'a porâ,
25 arýnte oguereko
Ha iñakâ henyhê kerayvotýgui.

III
Oîkuri hapichakuéra ndive
Paraguay Amandaje renondépe
Ha oguerosapukái ipokarêvape
Ha umi imba'epotávape.

IV
Iñirûnguéra py'aguasu ndive
Ojevy opytu'u haĝua
Ha upépe oĝuahê umi moñái
Ha mboka ipópe ojapi chupe.

V
Rodrigo ho'a ha huguy
Ha jepémo péicha
Ijukahare opyrûjey hese
Ha noipytyvôi chupe.
Ajépa ipy'ahatâ pe añamemby
Aipóvapiko ndaituvái térâ ndaisýi
Mba'éichapiko peichaite peve
O'apo'i hapicha rekove...

VI
Ajépango ivai ñane retâme ojehúva
Mburuvicha pokarê ha moñái imba'epotáva
Ñane retâgui ojaposéva ojapo
Ha, upe ñambyasyvéva,
Jaroviágui chupekuéra
Ñapu'â oñoakâre ha jajahéi ojuehe,
Léi ári jepe jahasapa.

VII
¡HA'EVÉMA!, che retâygua
Anive jajahéi ojuehe
Anive ñañonupâ
Anive jajojuka
Anive jaiko vai
Anive jaiko py'arópe
Anive jakaguai ñande rapicháre
Umi mba'e vaieta renondépena
Ñamombarete mborayhu,
Jekupyty, kunu'û ha py'arory.
Ñandéngo oñopehêngue
Ha jaikova'erâ vy'a,
Py'aguapy ha joayhupápe.

VIII
Rodrigo, mitârusu porâite,
Ojehekýima ñande apytégui
Tapicha ñaña ombogue hekovemi.
HÉRAPE, ajerure peême... PY'AGUAPY.
Japáyna che retâygua
Ha ñambohasa ñande po ojupe
Ha ani jahejave tuguy osyry
Ñane retâ porâite ha
Jahayhuetévape...

ooo000ooo


No hay comentarios: