Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

domingo, 29 de mayo de 2016

MBA'ÉPA OJEHU KURUGUATÝPE

MBA'ÉPA OJEHU KURUGUATÝPE
Ohai: David Galeano Olivera
I
Kuruguatýpengo oî
Peteî tekohami
Hérava Marina-kue
Oikohápe tapicha
Ha'éva sy, túva
Ha ñemoñaremi
Opavavete chokokue
Heko marangatúva
Hory ha ipyapýva
Akóinte omba'apóva
Oikuaa'ŷre kane'ô.
Upéingo iñapysê
Apañuâi tuichaitéva
Karai poguasuetéva
Ijyvymíre oñemomba'e,
Pokarê ha mbaretépe.
Peteî ára iko'ê
Omosêse chupekuéra.
Chokokue huguy raku
Ha ohenduka iñe'ê
Kóvango ore yvy,
Ore ko'apegua,
Ore ko'ápe ĝuarâ,
Ndaiporichéne oremosêva”
  

II
Karai poguasuete
Ipochy ha oporoja'o,
Ohenói mburuvichápe
Ha hatâ osapukái
Pemosêke chupekuéra
Ko'áĝa pya'e porâ”
Jahecháko itaryrýiva
Pya'etéko oñemomýi
Sapy'aitépe oĝuahê
KuruguatyMarina-kuépe,
Omoañetévo ñemosê.
Chokokue oñemohatâ
Nosêmo'âi hekohágui.
Upémarô tahachi
Oikepaite ojoapykuéri
Chokokue rekohamíme
Ha sapy'aitérô ĝuarâ
Opu'âma oñoakâre
Jepémo oñopehêngue
Oñepyrû jejuka
Ha péicha omoañete
Yvy jára pokarê
Jerure hekoky'áva.
III
Peteî tesapirîme
Oîmakatu omanóva.
Mboka operepepe
Ha hatatî inevuetéva
Pya'e porâ oñuvâ
Upe ñu ha ijere
Ápe ha pépe oî
Oñani ha osapukáiva
Upépe ojehe'apa
Mitâmimi, kakuaa
Iĝuaiĝui ha itujáva
Kuña ha kuimba'éva
Chokokue ha tahachi.
Aremíma ndoikovéiva
Peichagua jejuka
Tetâygua oñopehêngue
Ñandyry ojoapytépe.
Upe ka'arupytû
Tasê ha tesay
Oñuvâ tapŷmimi.
Ao hû, hyakuâmanóva,
Oñemomba'e Marina-kuére.
Ñembo'e te'ômimíre
Hyapu ha oñehendu
Ñane retâ tuichakue,
Jahechápa omanóva,
Chokokue ha tahachi,
Py'aguapy ohupyty
Ha Tupâ jehechakuaa
  
Foto: Zoom ÚltimaHora.com
IV
Ajépango ivai
Kuruguatýpe ojehúva.
Heta árama ohasa
Ha ne'îrâ gueteri
Py'aguapy ohupyty
Tapicha Marina-guápe.
Péina ko'áĝa peve
Ka'irâime oî
Chokokue upepegua
Hi'arikuéra ho'a
Karai poguasu paje
Oipotaháicha oipurúva
Hembiguái mburuvichápe
Ha ojapo ojaposéva
aipo tekojojágui
Ha péicha mbaretépe
Oñembohory chokokuére
Ha opaite ñanderehe.
Japaymína tapicha.
Ha jajokávo itasâ
Ñamondo añaretâme
Âichagua tajasu,
Ha ára pyahu oĝuahêvo
Ñamosâso chokokue
Aretéma oiko'asýva
Tohojey hekohápe
Tojojuhu vy'apópe
Opavave ipehênguéndi
Ha upéi jekupytýpe
Ñamopu'â oñondive
Pe tetâ iporâitéva
Opavave jaipotáva.
Upépe tahokypu,
Taipoty ha tahi'a,
Tesâi ha mborayhu
Joaju ha tekosâso
Py'aguapy ha vy'a
Arandu ha tekojoja
Ha tajaiko pehênguéicha
Ára pahaite peve
ooo000ooo
 
Kurugua

Ver DESMONTANDO KURUGUATY, en (https://www.youtube.com/watch?v=mQOMR5SxS50)
Ver MBA'E OJEHÚKURI KURUGUATÝPE – FACEBOOK, en (https://www.facebook.com/notes/david-galeano-olivera/mbae-ojeh%C3%B...)
Ver QUÉ PASÓ EN KURUGUATY, en (http://quepasoencuruguaty.org/)
Ver QUÉ PASÓ EN KURUGUATY – FACEBOOK, en (https://www.facebook.com/quepasoen.curuguaty?fref=ts)
Ver LLAMADO A LA CORDURA, en (https://www.youtube.com/watch?v=KwNk8a9hPBw)No hay comentarios: