Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

sábado, 4 de octubre de 2014

5 DE OCTUBRE: DÍA DEL CAMINO - TAPE ÁRA

TAPE
Ohai: David Galeano Olivera
I
Ha... tape
Che rape
Che róga rape
Che táva rape
Che retâ rape.
Tape hû,
Tape pytâ
Tape po'i
Tape guasu
Tape akâ
Tape puku
Tape karê
Tape paha
Tape pohýi
Tape pya'e
Tape mbegue
Tape pyahu
Tape tuja
Tape juasa
Tape yke
Tape rugua
Tape ruvicha
Tapekue
Tape potî
Tape ky'a
Tape vai
Tape porâ
Péicha ejehero
Oparupirei.
Embojoaju ha emo'aĝui
Mayma tekove, táva ha tetâ.
Ha... tape
Che rape
Che róga rape
Che táva rape
Che retâ rape.
 

II
Nde ári oku'éva
Peteîchaiténte.
Nderehe oguata
Ha oñemongu'e
Táva ha okaraygua
Kakuaa ha mitâ
Mboriahu ha iviruhetáva
Tavy ha arandu
Hasykatu ha hesâiva
Ava ha mymba
Mba'yruguata
ha opaite mba'e
ou ha ohóva
akatúa ha asu
yvate ha yvýguio.
Nendive ndaipóri
Michî ha tuicháva
Tekove chu'i térâ ojerovúva
Nde embojoja
Mayma tekove.
Nde ári oku'éva
Peteîchaiténte
 

III
Pyhare ha ára
Mamo jahahápe
Reñeñanduka.
Ore retepýpe jepe
Nde reiméva
Ha péicha oje'e
Tuguy ha ty rape.
Oje'e avei
Mitâra'ymi, tekove pyahu,
Oñepyrûha hekove rape
Ha oje'e avei
Jarýi ha tamói,
omano jave,
Omoĝuahêha ijapypahápe
upe hapemi
Ha umíva rire
Oî avei ku iporâitéva
Yvága rape
Ha, hováikatu,
avave oipotáva
Añaretâ rape.
Jahechahaguéicha
Opárupi reime
Ñaimo'âvoi ku nderehe'ŷ
Mba'eve guasu
Ndaikatúi oiko.
Pyhare ha ára
Mamo jahahápe
Reñeñanduka.
 
IV
Ha... tape
Ndéniko ha'e
Mba'e guasuete
Oîngo he'íva
Mba'e vaieta
(Mba'asy, mboriahu,
Py'aropu, tavy)
Ñande'aho'iha
Jajavyhaguére pe
Ñande rape
Ha umi mba'e
ñamombia haĝua
Tekotevêha jahekajey
Tape añetegua
Ikatuhaĝuáicha
Jaguatajey tapekatumíre
Ha jahupyty
Tesâi, arandu,
Vy'a ha teko porâ
Ñandereraháva
Aguyje rapére
Ñande Ru retâme
Upépe opa ha oñepyrû
Maymáva rape.
Ha... tape
Ndéniko ha'e
Mba'e guasuete

No hay comentarios: