Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

viernes, 17 de octubre de 2014

MBOKA ONDYVU HA TUGUY OÑEHÊ

MBOKA ONDYVU HA TUGUY OÑEHÊ
Ohai: David Galeano Olivera
I
Asaje rirénte
Hakuve jave
Kaninde rapére,
Ko karaimi
Marandu omyasâiva
Imba'apohágui
-Jepiverôguáicha-
Hógape ojevy,
Omoirû chupe
Kuñami mokôi
Chupe oipytyvôva.
Kuarahy pytu
Ojope vaíva
Ojeity hi'ári
Ha upe jave
Moñái rembiguái
Ojoko chupe
Héra oporandu,
Ha'e ombohovái
Uperiremínte
Ambue moñái
Imbokaguasúva
Chupe ojuka...
Oikytî iñe'ê
Anive haĝua
Oiko omombe'u
Tekove vai
Rembiapo ky'a
Asaje rirénte
Hakuve jave
Kaninde rapére.

II
Ajépa iñaña
Ko'â tajasu
Mano reruha
Asaje rire
Mboka ondyvu
Ojapi chupe
Hete omboryrýi
Ha tuguy oñehê
Tuguy osyry
Tuguy omano
Ogue hekove.
Tuguy ñeñohê
Ogueru tasê
Ogueru mbyasy
Korasô rasy
Ñeñandu vai.
Avei ogue
Ha ñandereja
Kuñataîmi
Chupe omoirûva.
Ajépa iñaña
Ko'â tajasu
Mano reruha
III
Ko karaimi
Hekove potî
Ipy'aguasu
Ha hetâ rayhúva
Aretereíma
Marandu omyasâi
Omombe'uhápe
Mba'evaieta
Umi rupi ojehúva.
Hembiapo ojopy
Hembiapo ohapy
Heta poguasúpe
Heko tajasúva
Heko pokarêva
Heko tujupáva
Ha ipy'ahatâva
Umívango hína
Ijukahare,
Hapégui onohêva
-Taha'eha'eháicha-
Mayma tapicha
Omyesakâséva
Mba'eky'aita
Umi rupi ojehúva.
Hi'âiteva'erâ
Mburuvichakuéra
Oñemongu'e
Ha pya'e porâ
Tomyesakâmi
Tapicha mano
Ha anítei,
Ohasávo ára,
Oparei pópe
Avei omano.
Péicharô añointe
Ipy'aguapýta
Ko karaimi
Hekove potî
Ipy'aguasu
Ha hetâ rayhúva.
(Ahechakuaávo Pablo Medina-pe – Tributo a Pablo Medina)

No hay comentarios: